پایان نامه مدیریت:ارائه مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

 1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

فرضیه­های پژوهش:

 1. بین اندازه در نظر داشتن مولفه کارمندیابی و عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان ارتباط معناداری هست.
 2. بین اندازه در نظر داشتن مولفه آموزش و بالندگی و عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان ارتباط معناداری هست.
 3. بین اندازه در نظر داشتن مولفه ارزیابی عملکرد و عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان ارتباط معناداری هست.
 4. بین اندازه در نظر داشتن مولفه جبران خدمات  و عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان ارتباط معناداری هست.
 5. بین اندازه در نظر داشتن مولفه بهداشت و ایمنی  و عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان ارتباط معناداری هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

 1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 4. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 5. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 6. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد