مقاله پایان نامه رشته برق با موضوع الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- روش های دسترسی چندگانه. 3

1-2-1- روش دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس FDMA.. 3

1-2-2- روش دسترسی چندگانه با تقسیم زمان TDMA.. 4

1-2-3- دسترسی چندگانه تصادفی.. 5

1-2-4- روش دسترسی چندگانه با تقسیم کد CDMA.. 6

1-2-5- مقایسه روش های دسترسی چندگانه. 7

1-3- چالش های موجود در سیستم های CDMA.. 8

1-3-1- مشکل دوری- نزدیکی.. 8

1-3-2- تداخل دسترسی چندگانه  8

1-4- مطالب ارائه شده در این پایان نامه. 8

فصل 2 مروری بر سیستم های CDMA.. 11

2-1- مقدمه. 11

2-2- ساختار فرستنده و گیرنده در سیستم های CDMA.. 12

2-3- کدهای طیف گسترده 13

2-3-1- کدهای شبه نویز بیشینه طول.. 13

2-3-2- کدهای گلد. 15

2-3-3- کدهای والش…. 15

2-4- شبیه سازی.. 16

فصل 3 آشکارسازی متمرکز. 21

3-1- مقدمه : 21

3-2- مدل سیگنال در سیستم های DS-CDMA.. 21

3-3- آشکارساز سنتی.. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4- گیرنده بهینه. 23

3-5- آشکارسازی کروی.. 25

3-6- آشکارساز ماتریس بالا مثلثی.. 30

3-7- آشکارسازهای ناهمبسته ساز و کمینه میانگین مربع خطا خطّی.. 33

3-7-1- آشکارساز ناهمبسته ساز 33

3-8- آشکارسازی غیر خطی و روش V-BLAST. 37

3-9- شبیه سازی.. 41

3-9-1- آشکارساز سنتی.. 41

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

برچسب‌ها:, ,