پایان نامه در مورد:خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

3-4-1- اندازه تقاضای انرژی یک PHEV

برای توصیف وضعیت عملکرد خودرو یک پارامتر اساسی به نام kEV  به صورت زیر تعریف می گردد:

که در این ارتباط EEng کل انرژی ورودی از طریق موتور دریک بازه ی زمانی معین می باشد و EBat اندازه انرژی ارائه شده توسط باتری در همین بازه زمانی می باشد. همانگونه که دیده می گردد kEV در واقع نسبت انرژی ارائه شده توسط باتری خودرو به کل انرژی را نشان می دهد که می تواند بین صفر برای خودروهای نگه دارنده شارژ و یک برای خودروهای تمام الکتریک بدون آلودگی تغییر کند. برای یک PHEV معمولی این عدد بین صفر تا یک خواهد بود.

دومین پارامتر مهم در PHEV ظرفیت باتری CBat می باشد. استراتژی کنترلی یک خودرو به دنبال تنظیم kEV و نتیجتاً تعیین وضعیت کاری خودرو با در نظر گرفتن ظرفیت باتری می باشد. لذا می توان فرض نمود که این دو پارامتر به یکدیگر وابسته هستند و هر دو در اینجا به صورت نرمال فرض شده اند.

در  ارتباط فوق µkEV و µCBat میانگین kEV و CBat بوده و L ماتریس همبستگی و کواریانس دو متغیر می باشد و N1 و N2 دو متغیر نرمال استاندارد مستقل اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین عملکرد یک خودرو از طریق اندازه انرژی مصرفی در هر مایل Em قابل دسترسی می باشد که در می توان آن را به صورت تقریبی، تابعی از kEV به صورت زیر در نظر گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

برچسب‌ها:,