پایان نامه تعیین نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

– مدل تحلیل رقابتی ([1])

    از دیدگاه پرتر ([2])، در هر صنعت ماهیت رقابت به وسیله پنج عامل به تبیین زیر تعیین می گردد: هم چشمی بین سازمانهای رقیب. توان بالقوه برای ورود رقبای جدید. توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین. توان عرضه‌کنندگان مواد اولیه در چانه زدن. توان مصرف‌کنندگان در چانه زدن (دیوید، 1382، 260).

در بسیاری از سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی، معادلهایی برای عوامل مؤثر بر صنعت بخش خصوصی هست. در این بخشها، قدرت ارباب رجوع یا مشتری غالباً مهم می باشد. عرضه‌کنندگان خدمات (مقاطعه کاران و نیروی انسانی خود سازمان) نیز می‌توانند اعمال نفوذ کنند. در بخش دولتی، تعداد رقیبان تازه وارد بسیار محدودتر می باشد، اما اخیراً سازمانهای خصوصی و غیر انتفاعی رقابت شدیدی را با سازمانهای دولتی آغاز کرده‌اند. نقطه قوت تحلیل رقابتی آن می باشد که روش نظام‌گرایی برای ارزیابی صنایع و گزینه‌های استراتژیکی که با واحدهای استراتژیک درون این صنایع مواجه‌اند، فراهم سازد. تحلیل رقابتی برای کاربرد در بخشهای دولتی و غیرانتفاعی با دو مشکل رو به رو می باشد. نخست، دانستن اینکه چه چیزی صنعت شمرده می گردد و چه فشارهایی بر آن وارد می گردد، غالباً دشوار می باشد; دوم، کلید توفیق سازمانی در بخشهای دولتی و غیرانتفاعی غالباً اشتراک مساعی و همکاری می باشد و نه رقابت. پس، تحلیل رقابتی در بخشهای دولتی و غیرانتفاعی بایستی با ملاحظه عوامل اجتماعی و سیاسی و تأمین امکاناتی برای همکاری و توحید مساعی همراه باشد (برایسون، 1383، 50).

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

نمودار شماره 2-4- مدل تحلیل رقابتی پرتر

 

8- مدل هیل ([3])

هیل این مدل را در سال 1992 مطرح نمود. در این مدل از تحصیل محیط درونی و محیط بیرونی استراتژی مناسب مشخص می گردد. در صورت تعارض بین استراتژیهای آینده و گذشته، موارد تعارض مشخص شده با بهره گیری از سیستم اطلاعات، تغییرات لازم در ساختار و سیستم کنترل ایجاد می گردد و نهایتاً برای اجرای استراتژی جدید ساختار و سیستم کنترل مناسب طراحی و اجرا می گردد. این فرآیند در شکل شماره مشخص شده می باشد (فروزنده دهکردی، 1378، 101).

[1]. Competitive Analysis.

[2]. Porter.

[3]. Hill.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد