مقاله فارسی پایان نامه بررسی کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

هوش سازمانی

در ارتباط با هوش سازمانی؛ هووارد گاردنر محقق و روانشناس دانشگاه هاروارد ادعا می کند؛ همانگونه که بشر ها از هوش چندگانه ای برخوردارند، سازمانها نیز هوش های متعددی دارند. هوش سازمانی توجه سازمان را به سمت موضوعات مرتبط با اثربخشی سوق داده و سازمانها را در به کارگیری نیروهای بالقوه خود یاری می دهد. چوی (1955) هوش سازمانی را یک فرآیند یادگیری که شامل توسعه رفتار انطباقی با بهره گیری از درک و حافظه سازمانی می باشد، تعریف می کند. آلبرخت[1] (2003) هوش سازمانی را قابلیت سازمان برای تحرک بخشیدن به تمامی توانایی های ذهنی خود و متمرکز کردن این توانایی ها در جهت تحقق رسالت سازمان اظهار می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آلبرخت هوش سازمانی را دارای هفت مولفه میداند که هر کدام از آنها عبارتند از:

بینش راهبردی: بینش راهبردی به معنای توانایی برای خلق، نتیجه گیری و تبیین یک هدف سازمانی می باشد.

سرنوشت مشترک: سرنوشت مشترک یعنی اینکه کارکنان خود را عضوی مؤثر از سازمان تلقی کنند. در این راستا مدیران می توانند کارکنان را در طرح ها و برنامه ها، اجرا و ارزشیابی، مشارکت دهند تا افراد مأموریت های سازمانی را بشناسند و حس همدلی و همبستگی نسبت به اهداف پیدا کنند.

میل به تغییر: به دلیل تغییرات شدید در محیط، موفقیت سازمان ها در قرن 21 وابسته به توسعه سرمایه فکری از طریق خلق و تسهیم دانش می باشد.

همسویی و تجانس: بدون وجود یک سلسله قوانین اجرایی، هر گروهی در ادامه کار دچار معضلات فراوان و اختلاف نظر خواهد گردید. افراد و گروه ها بایستی خود را برای تحقق رسالت و مأموریت سازمان، سازمان دهند؛ مسؤولیت ها و مشاغل را تقسیم کنند و یک سری قوانین را برای برخورد و ارتباط با یکدیگر و رویارویی با محیط، وضع نمایند.

روحیه:  عنصر روحیه نشان دهنده تمایل به فعالیت فراتر از معیارهاست. در یک سازمان با روحیه پایین، کارکنان فقط کارهای خود را به درستی انجام میدهند، در حالی که در یک سازمان با روحیه بالا،  بیشتر از حد انتظار کوشش می کنند و انرژی آنها دایم در حال افزایش می باشد.

به کارگیری دانش: امروز موفقیت و شکست بیشتر سازمانها بر مبنای بهره گیری اثربخش از دانش، اطلاعات و داده هاست. هاوس و پمبرتن (1999) اظهار می دارند که یک سازمان هوشمند دانش را به صورت اثربخش تر و مؤثرتری به کار گرفته و کوشش می کند انسانها، منابع مالی و دیگر منابعش را کنترل کند و با در نظر داشتن توسعه فرهنگ، ساختار و زیر ساختها محیط هدایتی را فراهم می آورد که در آن افراد و فرآیند یادگیری سازمانی توسعه می یابد.

فشار عملکردی:  در یک سازمان هوشمند علاوه بر ارزیابی عملکرد رسمی، همه افراد بایستی عملکرد خودشان را در رسیدن به رسالت سازمان ارزیابی کنند و برای موفقیت جمعی کوشش نمایند.

[1] Albrecht

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد