تحقیق پایان نامه بررسی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

مأموریت سازمان ([1])

دیدگاه کنونی درمورد مأموریت سازمان ریشه در رهنمودهای «پیتر دراکر» دارد. «دراکر» می‌گوید که طرح این پرسش: «فعالیت ما چیست؟» مترادف با پرسش این سؤال می باشد: «مأموریت ما چیست؟»

«بیانیه مأموریت سازمان» جمله یا عبارتی می باشد که به آن وسیله یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می گردد و آن اظهار کننده علت وجودی سازمان می باشد، بیانیه مأموریت را اصول سازمان، چشم اندارهای سازمان در قالب آن چیز که می‌خواهد نیز گویند. مأموریت سازمان مبنای الویت‌ها، استراتژی‌ها، برنامه‌ها و وظایف کاری می باشد. برای طرح ریزی مشاغل مدیریت و بالاتر از همه اینها، برای طرح‌ریزی ساختارهای مدیریت به عنوان یک نقطه آغاز به حساب می‌آید (همان منبع، 1382، 169- 168).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مأموریت سازمان بایستی دارای ویژگی‌های زیر باشد:

  • سازمان را به آن گونه که هست و آن چیز که در نظر دارد بشود معرفی نماید.
  • به اندازه‌ای محدود باشد که بعضی از فعالیتهای مخاطره آمیز را حذف نماید و به آن اندازه گسترده و وسیع باشد که نوید رشد خلاق و نوآوری را بدهد.
  • سازمان را از سایر سازمانها متمایز نماید.
  • به عنوان چارچوبی اقدام کند که بتوان به آن وسیله فعالیت‌های کنونی و آینده را ارزیابی نمود.
  • به حد کافی واضح و عیان باشد تا همه اعضای سازمان بتوانند آن را درک نمایند. مهم این می باشد که در فرآیند تعیین مأموریت سازمان، تا آنجا که امکان دارد عده بیشتری از مدیران مشارکت نمایند، زیرا افراد از مجرای مشارکت، خود را نسبت به سازمان متعهد می‌نمایند.

اگر مأموریت سازمان به شیوه‌ای بسیار کلی اظهار گردد و به گونه‌ای که هیچ یک از استراتژی‌های محتمل را حذف ننماید فاقد هر گونه کارایی خواهد گردید. همیشه تغییر در مأموریت منجر به تغییر در هدف‌های بلند مدت، استراتژی‌ها، سازمان و رفتار می گردد (همان منبع، 172 – 171).

[1] Mission.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد