تحقیق رایگان پایان نامه با موضوع نقش کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

هوش طبیعت گرا

هوش طبیعت گرا آخرین نوع هوشی می باشد که گاردنر درنظریه خود به هفت نوع قبلی افزوده و با مقاومت و مخالفت بیشتری نسبت به بقیه روبرو گردیده می باشد. به گفته گاردنر، کسانی که دارای هوش طبیعت گرای بالایی هستند. سازگاری بیشتری با طبیعت دارند و معمولاً به پرورش، کشف محیط و یادگیری درمورد موجودات علاقه مندند. این افراد به سرعت از جزئی ترین تغییرات در محیط شان آگاه می شوند. علاقه مند به موضوعاتی از قبیل گیاه شناسی، زیست شناسی و جانورشناسی، مهارت در رده بندی و فهرست بندی اطلاعات و بی علاقگی به یادگیری موضوعات بی ارتباط با طبیعت از ویژگی های این هوش می باشند       (گلمن 1389، 176).

 

2-3- انواع هوش از دیدگاه مدیریت

2-3-1 هوش فرهنگی

هوش فرهنگی نوعی بدیع از هوش می باشد که ارتباط بسیار زیادی با محیط های کاری متنوع فرهنگی دارد. پیترسون هوش فرهنگی را استعداد به کارگیری مهارت ها و توانایی ها در محیط های مختلف تعریف می کند. آمارها نشان می دهد که بسیاری از ورشکستگی های تجاری هنگامی رخ می دهد که افراد از فرهنگ های مختلف درک درستی ندارند. در فرهنگ های مختلف و حتی در خرده فرهنگ ها در درون یک فرهنگ ملی طیف وسیعی از احساسات و عواطف هست. به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سیاست ها و بسیاری خصوصیات دیگر می تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبودن درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد. در اقتصاد جهانی رو به رشد امروزی، روش های امکان پذیر برای مدیریت اثربخش افراد بسیار زیاد می باشد که بهره گیری از هر کدام از این روش ها بستگی به فرهنگ افراد مورد مطالعه دار د. در واقع درک رفتار افراد نیاز به تشخیص دقیق محیط فرهنگی کار دارد. پروفسور سون انگ مانند صاحب نظرانی می باشد که حول متغیرهایی زیرا متغیر شناختی – فراشناختی،  انگیزشی و رفتاری در 4 بعد استراتژی، دانش، انگیزش و رفتار هوش فرهنگی را برای تبیین هوش فرهنگی پیشنهاد نمود. استراتژی هوش فرهنگی بدین معناست که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می کند. این استراتژی بیانگر فرایندهایی می باشد که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به کار می برند. این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد در مورد فرایندهای فکری خود و دیگران قضاوت می کنند. دانش هوش فرهنگی بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوتهای فرهنگی می باشد و جنبه دانشی هوش فرهنگی مانند شناخت سیستم  های اقتصادی و قانونی، هنجارهای تعامل اجتماعی، عقاید مذهبی، ارزش های زیبایی شناختی و زبان دیگر می باشد. انگیزش هوش فرهنگی اندازه علاقه فرد را برای آزمودن فرهنگ های دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف نشان می دهد. این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعاملات چند فرهنگی و اعتماد به نفسی می باشد که به فرد این امکان را می دهد تا در جایگاه های فرهنگی مختلف به صورتی اثربخش اقدام کند. رفتار هوش فرهنگی، قابلیت فرد برای سازگاری با آن دسته از رفتارهای کلامی و غیرکلامی را در بر می گیرد که برای برخورد با  فرهنگهای مختلف مناسب هستند (رحیم نیا و دیگران 1388، 69).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد