پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

بهداشت و ایمنی :

تعریف مفهومی: ایمنی و بهداشت کار با شرایط فیزیولوژیکی و اجتماعی-رئانی نیروی کار که از محیط کار منتج می­گردد، ارتباط دارد. اگر سازمان تدابیر ایمنی و بهداشتی درستی اتخاذ کند، افراد کمتری دچار صدمات جسمی یا اجتماعی-روانی خواهند گردید (دولان و شولر، 1384، 519).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، شرایط کاری از طریق گویه­های 12، 13 و 14 پرسش­نامه مدیریت منابع انسانی سنجش می­گردد.

عملکرد سازمان:

تعریف مفهومی: واژه عملکرد بیشتر به فرایند و بازده یک سیستم تصریح می­کند و فعالیتی می باشد که هم برای انجام کاری صورت می­گیرد و هم نتیجه آن فعالیت می­باشد (قادری و همکاران، 1390). عملکرد حدی می باشد که کارمند الزامات شغلش را برآورده می­کند. سازمان با عملکرد برتر، سازمانی می باشد که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت­های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی­ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان­های همتراز دست می­یابد (Val, 2010: 12).

تعریف عملیاتی: عملکرد سازمانی در این پژوهش از طریق پرسشنامه 15 سوالی سنجش می­گردد.    

روش اجرای پژوهش:

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان 29 تعاونی تولید کشاورزی استان گیلان می باشد که 1052384 نفر می­باشند که از این تعداد 749556  نفر مرد و 302203 نفر زن می باشند.

که نمونه مورد مطالعه 514 نفر می­باشد که از این تعداد 159 نفر زن و 355 نفر مرد می­باشد.

روش  نمونه­گیری تصادفی- طبقه ای می باشد. در بسیاری از تحقیقا انسانی، محقق مایل می باشد نمونه تحقیقی را به­گونه­ای انتخاب کند که مطمئن گردد زیر گروه­ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند، به عنوان نماینده جامعه، در نمونه نیز حضور داشته باشند. روش نمونه­گیری طبقه­ای در مطالعه­هایی که محقق قصد مقایسه زیر گروه­های مختلفی را داشته باشد، مناسب می باشد. به­گونه اختصار، در روش نمونه­گیری طبقه­ای محقق مطمئن می باشد که نمونه انتخاب شده براساس ویژگی­ها و عواملی که اساس آن طبقه­بندی بوده­اند، نماینده واقعی جامعه مورد نظر می باشد.

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش بعد از مطالعه کتابخانه­ای بر مبنای مبانی نظری، از یک پرسش­نامه استاندارد بهره گیری گردید. پرسش­نامه مذکور شامل سه بخش می­باشد. بخش اول پرسش­نامه شامل پرسش­های عمومی در خصوص ویژگی­های فردی دارای 5 سؤال که شامل جنسیت، سن، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت پاسخ­دهندگان می باشد. بخش دوم شامل پرسش­نامه استاندارد 14 سؤالی مطابق با ابعاد مدیریت منابع انسانی و بخش سوم شامل پرسش­نامه استاندارد 15 سؤالی مطابق با ابعاد عملکرد سازمانی می باشد.

در پژوهش حاضر روش‌های آماری پژوهش به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می گردد:

الف) آمار توصیفی: در بخش آمار توصیفی، به مقصود توزیع پاسخ‌گویان به تفکیک ویژگی‌های مختلف پژوهش، از روش‌های آماری همچون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و … بهره گیری گردید.

ب) آمار استنباطی: در بخش آمار استنباطی نیز به فراخور نوع اهداف پژوهش، از آزمون های t تک نمونه، T برای گروه­های مستقل و f،  ضریب همبستگی  پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام بهره گیری گردید. جهت محاسبه از نرم افزار SPSS  بهره­مند شدیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد