پایان نامه ارشد مدل سازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-1-8 آمارها و ارقام بدافزارها در سالهای 2004 تا 2006

تا آگوست سال 2006 تعداد 170 بدافزار موبایل انتشار یافتند اما در کل در 31 خانواده مختلف جای می گرفتند. (Gostev, Mobile Malware Evolution: An Overview, Part 1, 2006) که در جدول 1 در پیوست 3 آورده شده اند. همچنین در شکل های 1 و 2 از پیوست 2 نمودارهایی برای تعیین رشد تعداد خانواده های بدافزار شناخته شده  در سال های 2004 تا 2006 و تعداد بدافزارهای نظاره شده ترسیم شده می باشد. (Gostev, Mobile Malware Evolution: An Overview, Part 1, 2006)

تکامل سریع بدافزارهای موبایل تامل برانگیز می باشد. زیرا بدافزارهای رایانه ای 20 سال طول کشید که به تکامل فعلی برسند. این زمان برای بدافزارهای موبایل تنها دو سال طول کشید. (Coursen, 2007)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: