دنلود تحقیق رایگان پایان نامه ارشد:سنجش استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

مدل استراتژی چافی

صاحبنظران و نویسندگان مدیریت مدلهای استراتژی گوناگونی را ارایه داده‌اند که هر کدام شباهتها و تفاوتهایی با دیگر مدلها دارند. چافی (1985) با بهره گیری از تعاریف مختلف استراتژی، این مدلها را به سه دسته تقسیم کرده می باشد که در اینجا بطور مختصر به آنها تصریح می گردد.

اولین مدل استراتژی، مدل استراتژی خطی می باشد. این مدل خطی که با تعریف چندلر از استراتژی نزدیک می باشد بر برنامه ریزی متمرکز می باشد. بر اساس این مدل، استراتژی شامل یک سری تصمیمات، اَعمال یا برنامه‌هایی می باشد که سازمان را به اهدافش می‌رساند. اهداف و روشهای دستیابی به آنها ناشی از تصمیمات استراتژیک می باشد. واژه‌های مرتبط با مدل خطی شامل برنامه ریزی استراتژیک، طراحی استراتژی و اجرای استراتژی می باشد. فرضیه‌های اصلی این مدل اینگونه مطر ح می گردد که اجزاء سازمان بایستی پیوندهای محکمی (tightly coupled) به یکدیگر داشته باشد، محیط سازمان نسبتاً قابل پیش بینی می باشد، سازمان به اندازه کمی تحت تاثیر محیطش می باشد، و اینکه سازمان اهدافی دارد و تحقق این اهداف مهمترین پی آمد استراتژی می باشد.

مدل دوم، مدل انطباقی استراتژی می باشد. این مدل بر اساس تعریفی می باشد که هوفر (1973) از استراتژی ارایه نموده می باشد: ” استراتژی ارتباط منطقی بین فرصتها و خطرات موجود در محیط، قابلیتها و منابع سازمان برای بهره گیری از این فرصتهاست”. محیط اهمیت کلیدی در مدل انطباقی استراتژی دارد. سازمان بایستی بطور مستمر محیط خود را ارزیابی کند و از قابلیتهای درونی سازمان برای پاسخگویی به تغییرات و انتظارات محیط بهره گیری کند. فرضیه‌های اصلی این مدل اینست که سازمان و محیطش خیلی نسبت به یکدیگر باز هستند و شدیداً تحت تاثیر یکدیگرند. در این مدل، سازمان بایستی به عوض عکس العمل نسبت به تغییرات محیط به همراه آنها تغییر کند.

مدل سوم، مدل تعبیری استراتژی، از این ایده سرچشمه می‌گیرد که ارتباط سازمان و محیط پیچیده تر از برداشت مدل انطباقی استراتژی می باشد. مدل تعبیری استراتژی بر اساس یک قرارداد اجتماعی می باشد نه یک دیدگاه ارگانیسمی از سازمان. در این مدل، استراتژی “یک استعاره یا الگوی رجوعی می باشد که کمک می کند افراد و گروه‌های ذینفع در سازمان، سازمان و محیطش را درک کنند.” بر این اساس، ذینفعان سازمان برانگیخته می شوند که منطبق با انتظارات برای دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی رفتار کنند. این مدل به موازات در نظر داشتن مفهوم فرهنگ سازمانی مطرح شده می باشد. فرضیه‌های اصلی مدل تعبیری استراتژی اینست که سازمان یک سازه یا سیستمی اجتماعی باز می باشد و کارکرد آن مبتنی بر مجموعه‌ای از توافق‌های داوطلبانه بین افراد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOT و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

 

1-4-2- اهداف فرعی

  • شناسایی فرصت ها و تهدید های خارجی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.
  • شناسایی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید