مقاله رایگان پایان نامه ارشد:ارائه هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

تعارف عملیاتی واژه ها

1– هوش اجتماعی:

مقیاس هوش اجتماعی بر اساس مدلی که توسط رضایی (1389) در مقاله ای به آن تصریح کرده می باشد؛ به کارگرفته شده می باشد، که شامل سه متغییر پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی می باشد. و به وسیله پرسشنامه ای با 9 سوال با بهره گیری از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار می گیرد.

2- کیفیت خدمات

در خصوص کیفیت خدمات مدل ارائه شده پاراسورامان که توسط ایران زاده، عماری و مستقیم بخشایش (1389) بهره گیری شده، انتخاب گردیده می باشد. و به وسیله پرسشنامه ای با 15 سوال با بهره گیری از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار می گیرد.

 

1-8- نوع متغیرها

الف) متغیر پیش بین

به متغیری گفته می گردد که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می گردد (طاهری 1385، 26) در پژوهش حاضر هوش اجتماعی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده می باشد.

ب) متغیر ملاک

متغیری می باشد که تغییرات آن وابسته به تغییرات متغییر پیش بین می باشد ( طاهری  1385، 26). در این پژوهش کیفیت خدمات به عنوان متغییر ملاک در نظر گرفته شده می باشد.

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-9- اختصار

بشر ها ویزگی های متفاوتی دارند و معمولا رفتارهای آنها در جایگاه های یکسان متفاوت می باشد. بشر موجودی پیچیده به شمار می رود و شناسایی چرایی و چگونگی رفتارهایش در مواقع یکسان به آسانی صورت نمی گیرد اما می توان این رفتارها و عواطف را در هر جایگاه مطالعه نمود و علت های آنها را کشف نمود. احساسات بخشی جدا ناپذیر از رفتار آدمی می باشد که نمود بسیار زیادی در محیط شغلی دارد که گاهی نمود آن بازخور منفی و گاهی نتیجه مثبت را نشان می دهد که هر کدام از نتایج روی کیفیت عملکرد فردی و گروهی اثرگذار می باشد. با بهره گیری از هوش اجتماعی در جایگاه های گوناگون می توان هیجانات را کنترل و رفتار مناسب از خود نشان داد و نتایج منفی را کاهش داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد