دانلود پایان نامه بررسی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

فرضیه ها

فرض اصلی

برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین تأثیر دارد.

فرضیه های فرعی

یکپارچه سازی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.

مدیریت مواد بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.

برنامه ریزی تولید بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.

کنترل بر بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.

مدیریت جریان کار بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.

1-5 روش پژوهش

الف: نوع روش پژوهش:

روش این پژوهش برای اهداف از نوع کاربردی می باشد. در مرحله اجرا از پژوهش پیمایشی بهره گیری می گردد. داده­ها از طریق روش توصیفی جمع­آوری خواهد گردید.

ب: روش گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد.

پ: ابزار گرداوری اطلاعات:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرسشنامه­ای در بین مدیران، افرادی که در واحدهای  سیستم های اطلاعاتی مدیریت و زنجیره­تامین سازمان مشغول به کار بوده و کسانی که با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در ارتباط هستند توزیع می گردد. پرسشنامه برای برنامه ریزی منابع سازمان از 5  منظر تهیه شده و پرسشنامه دیگری نیز عملکرد زنجیره­تأمین را مورد پرسش قرار می دهد. در ادامه این تحلیل و مطالعه، تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان از منظر هریک از ماژول ها و در نتیجه تأثیرکل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد  زنجیره­تأمین مورد سنجش قرار می گیرد.

ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

جامعه آماری این پژوهش کلیه افرادی هستند که در سیستم برنامه ریزی منابع سهیم بوده و با این سیستم و کارایی­های آن آشنایی دارند. برای اینکه تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان  را از پنج بعد بر روی عملکرد زنجیره­تأمین بسنجیم از روش آماری رگرسیون بهره گیری می کنیم که ماژول­های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در زنجیره­تأمین یعنی یکپارچه­سازی، مدیریت موجودی، مدیریت برنامه ریزی تولید،کنترل و مدیریت جریان مواد متغیر های مستقل و شاخص های عملکردی زنجیره­تأمین متغیر وابسته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) مطالعه تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گیری از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این پژوهش در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این پژوهش در جهت بهتر شدن بهره گیری از سامانه برنامه ریزی منابع سازمان خود و همچنین بهره گیری از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو  با فرمت ورد