دانلود پایان نامه بررسی هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

تعاریف واژه ها

1-7-1 تعاریف نظری واژه ها

1- هوش اجتماعی[1]: ثراندایک هوش اجتماعی را توانایی درک دیگران، اقدام و رفتار هوشمندانه در ارتباط با دیگران تعریف می کند (رضایی و خلیل زاده 1388، 10).

2- پردازش اطلاعات اجتماعی[2]: توانایی برای درک مفهوم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران می باشد (رضایی و خلیل زاده 1388، 10).

3- مهارت های اجتماعی[3]: به توانایی فرد جهت نفوذ بر هیجانات فرد دیگر بستگی دارد (رضایی و خلیل زاده 1388، 11).

4- آگاهی اجتماعی[4]: درک مناسب از نگرانی ها و احساسات دیگران از ارکان موفقیت در فعالیت های اجتماعی می باشد (رضایی و خلیل زاده 1388، 11).

5- کیفیت خدمات[5]: زیتهامل (1987) کیفیت خدمات را قضاوت همه جانبه مشتری در باره ماهیت برتر خدمت نسبت به خدمات مشابه با مزیت های برجسته آن تعریف کرده می باشد ( حسینی و دیگران 1389، 20).

6- ملموس بودن[6]: به بهره گیری از تسهیلات، تجهیزات و مواد اولیه به وسیله شرکت های خدماتی مربوط می باشد (ایران زاده و دیگران 1388، 45).

7- قابل اعتماد بودن[7]: میزانی که ارائه دهندگان خدمات در اولین مرحله، خدمات را با صحت کامل و بدون هیچ اشتباهی و منطبق با آن چیز که قول داده اند و در زمانی که روی آن توافق کرده اند به مشتریان تحویل دهند (ایران زاده و دیگران 1388، 45).

8- قابلیت پاسخگویی[8]: تمایل شرکت ها در ارائه آن دسته از خدمات که در آن مسئولیت دارند و موظفند در هنگام ارائه خدمات مشتریان را آگاه ساخته و سریع اقدام نمایند ( ایران زاده و دیگران 1388، 45).

 

9- اطمینان داشتن[9]: میزانی که رفتار کارکنان می تواند به مشتریان اطمینان دهد، آن چیز که در شرکت خدماتی برای مشتریان ارائه می گردد، رضایت بخش خواهد بود. این به آن معناست که کارکنان اغلب اوقات متواضع بوده و دانش مورد نیاز برای پاسخ به مشتریان را دارا باشند ( ایران زاده و دیگران 1388، 46).

10- همدلی[10]: میزانی که شرکت معضلات مشتریان را می داند و به گونه ای اقدام می کند که بهترین مزایا را برای آنها داشته باشد. به علاوه به مشتریان به صورت شفاهی توجه کند (ایران زاده و دیگران 1388، 46).

[1] Social Intelligence

[2] Processing Social Information

[3] Social Skills

[4] Social Awareness

[5] Service Quality

[6] Tangibility

[7] Reliability

[8] Responsiveness

[9] Assurance

[10] Empathy

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد