مقاله رایگان دانلود پایان نامه بررسی مهارت های اجتماعی و تحلیل رابطه آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

مقدمه

انتخاب روش پژوهش وابسته به موضوع پژوهش و اهداف پژوهش می باشد. یک روش پژوهش علمی می تواند نتایج خوبی را بر جای گذارد و به پژوهش اعتبار دهد. در فصل سوم تحت عنوان روش پژوهش جامعه آماری، روش انجام پژوهش، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار جمع آوری اطلاعات و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مشخص گردیده می باشد.


3-2- فرایند پژوهش

فرایند پژوهش در این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

 

3-3- روش پژوهش

در پژوهش حاضر با در نظر داشتن موضوع، هدف، فرضیات و اطلاعات مربوط به آن روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. پژوهش توصیفی مجموعه روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (بازرگان و دیگران 1383، 33). پژوهش توصیفی برای تعیین ویژگی های متغیر های یک جایگاه انجام می شود و برای توصیف ویژگی های سازمان هایی که رویه های مشابهی دارند به کار می رود. پژوهش همبستگی زیر مجموعه تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی می باشد و هدف تعیین همبستگی تغییرات دو متغییر از اهداف آن می باشد.

 


3-4- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش عبارت می باشد از کلیه کارکنان بیمارستان های شهرستان بندرعباس که متشکل از 1798 نفر در 8  بیمارستان می باشد.

(بیمارستان های شهید محمدی، شریعتی، صاحب الزمان، ام لیلا، خلیج فارس، کودکان، خاتم الانبیاء و ابن سینا)

 

3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری

به مقصود تعیین نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد