تحقیق رایگان بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها:دانلود …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- کدهای گلد[1]

هدف اصلی در ابداع کدهای گلد کاهش تداخل ناشی از یک کاربر بر کاربران دیگر بوده می باشد. پس کدهای گلد از نظر هم بستگی دارای خواص خوبی هستند. این کدها با XOR کردن دو رشته کد بیشینه طول با طول یکسان به وجود می آیند که هریک با چند جمله ای تولید کننده متفاوتی حاصل شده اند. اگر این چند جمله ای ها به صورت مناسبی انتخاب شده باشند، از لحاظ دگرهم بستگی کدهای گلد نسبت به کدهای بیشینه طول وضعیت بهتری دارند.

 

1-1-2- کدهای والش[2]

این کدها از سطرهای ماتریس های مربعی خاصّی به نام ماتریس های هادامارد[3] به دست می آیند که در آن ها هر سطر بر سایر سطرها عمود می باشد. این ماتریس ها به فرم کلّی زیر هستند

 

که در آن m توانی از دو می باشد. در ادامه برای مثال چند نمونه از این ماتریس ها ارائه شده می باشد

 

این ماتریس ها دارای یک سطر صفر هستند و سایر سطرها دارای تعداد مساوی صفر و یک می باشند. این کدها کاملا متعامد هستند امّا خواصّ خودهم بستگی ضعیفی دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: