بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها-پایان نامه …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- آشکارسازی کروی

با توجّه به پیچیدگی نمایی آشکارساز بهینه، راه هایی برای کاهش پیچیدگی آن پیشنهاد شده می باشد که در عین اینکه هم چنان پیچیدگی آن ها از مرتبه نمایی می باشد امّا به مراتب به محاسبات کم تری برای آشکارسازی نیازمند هستند. یکی از متداول ترین و شناخته شده ترین این روش ها روش آشکارسازی کروی می باشد که در ادامه تبیین داده می گردد[10].

الگوریتم دی کرینگ کروی[1] به گونه گسترده‌ای در کاربردهای مخابراتی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. به گونه کلّی این الگوریتم برای حل مسأله حداقل مربعات اعداد صحیح به صورت زیر می‌باشد:

 

که در آن  و  می‌باشد و بایستی بردار صحیح x را بیابیم که را مینیمم کند. با وجود اینکه x برداری صحیح باشد، هم ماتریس H وهم بردار y حقیقی هستند. مسأله کلی حداقل مربعات اعداد صحیح دارای کاربردهای گوناگونی در مخابرات می‌باشد و این مسأله را می‌توانیم با بهره گیری از شبکه‌ی هندسی[2] اظهار کنیم. بردارهای x تشکیل شبکه‌ی m بعدی می‌دهد. شکل زیر شبکه‌ی مستطیلی 2 بعدی را نمایش می‌دهد[10].

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ماتریس H را ماتریس مولد شبکه[3] می‌نامیم. نگاشت بردارهای صحیح m بعدی x به بردارهای حقیقی n بعدی Hx تشکیل شبکه ا‌ی مورب[4]  می‌دهد. شکل زیر بیانگر این شبکه توسط نقاط سه بعدی می‌باشد. که توسط ماتریس مولد شبکه‌ی 2×3 نگاشت شده می باشد. بردار y در معادله‌ی (1) بردار n‌ بعدی حقیقی می باشد. به عنوان مثال در شکل زیر، دایره‌ی توخالی معرف برداری حقیقی سه بعدی می باشد، پس در این شکل مسئله حداقل مربعات اعداد صحیح به یافتن نزدیکترین فاصله‌ی اقلیدسی نقطه‌ای از شبکه به دایره‌ی توخالی تبدیل می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: