پایان نامه تعیین نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف در انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه :  تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش – مدل تحلیل رقابتی […]

تحقیق پایان نامه بررسی استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل انجمن سرمایه گذاران …

92
0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش مأموریت سازمان […]