پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

این مبحث با تحلیل تاثیر هیأت مدیره در تاثیرگذاری بر تهور مالیاتی شرکت در فضای نمایندگی، علاوه بر دیدگاه گسترده­تر مسئولیت اجتماعی ، شرکتی هرچه بیشتر کمک می­کند. وابستگی بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر می باشد همچنانکه سیاست­گذاران مالیاتی بایستی از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روشهای مدیریت مالیات داخلی شرکت ها برخوردار باشند. اینکار بایستی به بهبود کوشش­های دولت در درآمد مالیات بر درآمد شرکتی بیانجامد.

ازدیدگاه نمایندگی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهامداران، شامل صرفه­جوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت می باشد درحالی که هزینه­های حاشیه­ای، شامل توان بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازات­هایی تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینه­های پیاده­سازی، هزینه­های اعتباری و هزینه­های سیاسی می باشد. (اسلمرود[1]، 2005؛ اسکولز و همکاران، 2005[2]؛ هانلون و اسلمرود[3]، 2009؛ چن و همکاران[4]، 2010) همچنین هزینه­های بالقوه نمایندگی در در جهت منافع توسط مدیران در نتیجه ارتباط تعریف بین تهور مالیاتی و انحراف مدیریتی وجود خواهد داشت. (دزایی و دارماپلا، [5]2006) . ازاینرو، از دیدگاه نمایندگی، تهور مالیاتی یک پیش­فرض سیاسی مطلق برای تمامی شرکت ها نبوده و به هزینه­های همراه آن و فوایدی که درپی دارد بستگی خواهد داشت.

تحقیقات پیشین (دسای و دارماپلا، 2006؛ چن و همکاران، 2010؛ هانلون و اسلمرود، 2009) با مطالعه حاکمیت شرکت و تهور مالیاتی در کوشش برای تجزیه حاکمیت شرکتی به مولفه­های عمده­ای همچون اعضای هیأت مدیره نیست؛ تحقیقات پیشین دربرگیرنده ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی نمی­باشد. هرچندکه، تطبیق کسب­وکاری در مقولات نظریه نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان می دهد که ساختار هیات­های مدیره دارای تأثیر با اهمیت­تری در نظارت بر مدیریت می باشد تا اجرای دیگر سازوکارهای حاکمیت­جویانه شرکتی (زهرا و استنانتون[6]1988، زهرا و پیرس[7]1989، بیسلی1996[8]، ابراهیم[9]2003، اوزون و همکاران[10]2004).  بویژه،  بخش اعظم روسای غیراجرایی در هیأت مدیره بایستی به نظارت بهتر بر مدیریت برای منافع سهامداران و بطورکلی­تر برای جامعه منتج گردد. علاوه براین، ادبیات موجود ارائه­کننده مطالعه ناچیزی درمورد وظایف روسا نسبت به افراد ذینفع می باشد تا سهامداران، بویژه از حیث اعمال مالیاتی و تطبیق مالیاتی. این فقدان مطالعه علیرغم ابتکارعمل­های دولت­ها در کشورهای مختلفی همچون استرالیا و بریتانیا برای اصلاح قوانین شرکتی با توسعه حیطه اقدام طرفین به روسایی می باشد که وظایف خود را شمول تمامی افراد ذینفع در جامعه مدیون هستند (ویلیامز، 2007[11]).

کمیابی و نبود تحقیقات با مطالعه ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی شرکتی با این فرض غافلگیر کننده می باشد که بسیاری از مقامات مالیاتی به اهمیت هیأت مدیره بعنوان سازوکار کنترل داخلی برای کاهش تهور مالیاتی اذعان دارند.

در سال 2003، ATO[12] برنامه مالیاتی و تطبیق را در مرکز راهبردهای اعمال شرکتی مناسب گنجاندند. یکی از اعضا هیات ATO آقای مایکل کارمودی در سال 2005 اینگونه اظهار داشت که علائم ترغیب­ کننده­ای هست مبنی بر اینکه تهور مالیاتی بعنوان مقوله اعمال شرکتی مهم که بایستی هیأت مدیره آن را لحاظ کند، مورد پذیرش قرار گرفته می باشد.

[1] Slemrod

[2] Scholes et al.

[3] Hanlon and Slemrod

[4]Chen et al.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Desai and Dharmapala

[6] Zahra and Stanton

[7]Zahra and Pearce

[8] Beasley

[9] Ibrahim et al.

[10] Uzun et al.

[11] Williams

[12] Australian Taxation Office

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد