پایان نامه برق با موضوع آشکارسازی متمرکز

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- آشکارسازی مبتنی بر دریافت رشته های آموزشی

در این بخش به تبیین جزئیات آشکارسازهای مبتنی بر دریافت رشته های آموزشی می پردازیم. همان گونه که پیش تر نیز مطرح گردید، ساختار آشکارسازهای خطّی مطرح شده در فصل پیش به دلیل امکان بهره گیری از آن ها در سناریو های غیر متمرکز بسیار مورد توجّه می باشد. به این شکل می توان به آن ها به دید یک فیلتر منطبق اصلاح گردیده نگریست که البته محاسبه آن خود مستلزم داشتن اطلاعات از اندازه دگر هم بستگی موجود میان سیگنال های کاربران مختلف می باشد (و هم چنین داشتن اطلاعات از نسبت های توان سیگنال به نویز برای کاربران مختلف در مورد آشکارساز MMSE) و همین گونه محاسبه آن ها در بردارنده عملیّات معکوس گیری ماتریس نیز هست. با وجود آن که راه هایی وجود دارند که انجام این گونه محاسبات را سرعت می بخشند (برای نمونه در مورد آشکارساز ناهمبسته کننده، تعامد سازی گرم-اشمیت[1] می تواند مورد بهره گیری قرار گیرد)، علاقه مندیم روش هایی را مطالعه نماییم که از تمامی این موارد اجتناب کنند. هم چنین به صورت خاص در مورد کانال های غیر هم زمان که در آن ها مقادیر دگر هم بستگی میان سیگنال ها متغیّر با زمان می باشد و یا در مورد کانال هایی که در آن ها مقدار توان دریافتی با زمان تغییر می یابد (در مورد آشکارساز چندکاربره MMSE خطّی) اجتناب از عملیّات محاسبه ماتریس معکوس ضروری می باشد. پس بسیار مطلوب خواهد بود اگر بتوانیم یک آشکارساز چندکاربره خطّی را به گونه ای به دست آوریم که نه تنها نیازی به اجرای عملیّات سنگین محاسباتی نداشته باشد، بلکه نیازی به دانستن شکل موج های امضای کاربران تداخل کننده نیز نداشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: