تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- مقایسه گیرنده های متمرکز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در شکل زیر کارایی روش های آشکارسازی متمرکز معّرفی شده در این فصل، در حضور 5 کاربر فعّال با بهره گسترش 7 و با بهره گیری از مدولاسیون QPSK برای هریک از کاربران، با یکدیگر مقایسه شده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد در میان آشکارسازهای زیر بهینه آشکارساز غیر خطّی V-BLAST از کارایی بهتری برخوردار می باشد.

در شکل زیر کارایی روش های آشکارسازی متمرکز معّرفی شده در این فصل، در حضور 4 کاربر فعّال با بهره گسترش 5  و با بهره گیری از مدولاسیون QPSK برای هریک از کاربران، با یکدیگر مقایسه شده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد در میان آشکارسازهای زیر بهینه آشکارساز غیر خطّی V-BLAST از کارایی بهتری برخوردار می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: