پایان نامه ارشد برق استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- نتیجه گیری

در این پایان نامه، به مطالعه های روش های آشکارسازی متمرکز و غیر متمرکز در سیستم های چندکاربره پرداختیم.

آغاز آشکارساز های متمرکز را مورد مطالعه قرار دادیم و تکنیک های مختلفی را که به وسیله آن ها می توان به آشکارسازی سیگنال ارسالی همه کاربرانی که سیگنال ارسال شده از سوی آن ها بخشی از سیگنال دریافتی می باشد، اقدام نمود، معرّفی کردیم. این روش ها عبارتند از روش بهینه Maximum Likelihood یا ML و شیوه پیاده سازی آن بوسیله تکنیک عیان ساز کروی به صورت هرس کردن[1] ، روش آشکارسازی ناهمبسته کننده، روش آشکارسازی بر مبنای کمینه کردن میانگین مربع خطا، روش آشکارسازی غیر خطی حذف مرتب شده ی متوالی تداخل[2] (OSIC)  یا روش V-BLAST [3] و روش ماتریس بالامثلثی. برای مقایسه عملکرد این آشکارسازها، نمودارهای احتمال خطا بر حسب نسبت توان سیگنال به توان نویز دریافتی را با شبیه سازی این آشکارسازها رسم و ارائه نمودیم و نشان دادیم که در میان آشکارسازهای زیر بهینه بهترین عملکرد را می توان از آشکارساز V-BLAST انتظار داشت.

سپس به مطالعه روش های آشکارسازی غیر متمرکز پرداختیم. در این مورد هدف برخلاف آشکارسازی متمرکز، آشکارسازی سیگنال کاربری خاص و مطلوب می باشد که سیگنال ارسالی آن بخشی از کلّ سیگنال دریافتی را تشکیل می دهد. در این زمینه، آغاز روش های آشکارسازی وفقی را مطالعه کردیم و آشکارسازهای وفقی با روش های LMS و RLS را مورد تحلیل قرار دادیم. نشان دادیم که سرعت همگرایی در آشکارسازی وفقی با روش RLS، همان گونه که انتظار می رفت، بسیار بیشتر از روش وفقی LMS می باشد. سپس به مطالعه شیوه های معروف و متداول برای آشکارسازی کور پرداختیم. عیان سازی با معیار کمینه کردن انرژی خروجی[4] یا MOE و عیان ساز مبتنی بر زیرفضاها[5] را تبیین دادیم و عملکرد آن ها را مقایسه نمودیم. هم چنین به معرفی روش پیشنهادی خود برای آشکارسازی کور پرداختیم و از طریق شبیه سازی های رایانه ای نشان دادیم با انتخاب مناسب اندازه پله با بهره گیری از روش های کنترل فازی می توان عملکرد آشکارساز MOE پیش تر معرفی شده را بهبود بخشید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: