دانلود پایان نامه تعیین نقش دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

) هیأت مدیره بعنوان سازوکاری نظارتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای تقلیل زیان باقیمانده به افراد ذینفع از تهور مالیاتی و درنتیجه کنترل معضل نمایندگی، سیستم­های تصمیم­گیری مناسبی که مدیریت و کنترل تصمیمات با اهمیت را در تمامی سطوح شرکت تفکیک می­کنند ضرورت دارند(فاما و جنسن، 1983[1]). هیأت مدیره یکی از چنین سیستم­های تصمیم­گیری می باشد. یعنی یک دستگاه حکمفرمای شرکتی با اهمیت مورداستفاده برای تایید و نظارت بر مهمترین تصمیمات شرکتی و استخدام، اخراج و پرداخت حقوق و مزایای مدیران سطح عالی­رتبه در شرکت می باشد. هیأت مدیره اختیار خود را برای کنترل داخلی و دیگر تصمیمات از سهامداران شرکت دریافت می­کند. دارای اختیار محدود ساختن هرگونه زیان باقیمانده ناشی از معضل نمایندگی می­باشد زیرا از مسئولیت نهایی در چارچوب نمایندگی برای فراهم­کردن سازوکارهای کم­هزینه برای جایگزینی یا جابجایی مدیریت ارشد به نفع سهامداران برخوردار می باشد. این امر باعث می-گردد تا هیأت مدیره به نقطه اوج یا راس امور کنترل تصمیمات در شرکت تبدیل گردد.

هیأت مدیره ­همچنین از مسئولیت نهایی برای تصمیمات راهبردی که شرکت برای تمامی افراد ذینفع و بطورکلی برای جامعه اتخاذ می­کند، برخوردار می باشد. پس، هیأت مدیره بایستی بر مدیریت نظارت نماید تا اطمینان یابد که به اندازه کافی به انتظارات فرد ذینفع و اجتماعی رسیدگی می­گردد(رز، 2007)[2].

[1] Fama and Jensen

[2] Rose

سوالات یا اهداف این پایان نامه :  

هدف کلی پژوهش، تبیین تاثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی می باشد.

اهداف فرعی :

تبیین تاثیر نسبت اعضای موظف هیأت مدیره  بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر نسبت تغییر ریاست هیأت مدیره بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

تبیین تاثیر تأثیر دوگانه مدیرعامل بر سیاست های متهورانه مالیاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد