مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی توفیق روشهای الکترونیکی در جمع­ آوری کمک­های مردمی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.

1-1-   چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری به روابط بین متغییرهایی مانند متغییرهای مستقل[1]، وابسته[2]، مداخله­گر[3] و تبدیل­گر[4] که تصور می­گردد در دگرگونی شرایط مورد مطالعه تأثیر دارند، می­پردازند. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساختار فرضیه­ها، آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله پژوهش) کمک می­کنند. به گونه کلی چارچوب نظری پایه­ای می باشد که تمام پژوهش بر روی آن تکیه می­کند. یک شبکه منطقی، توسعه­یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش مشخص شده­اند این متغیرها با مسأله پژوهش در ارتباط هستند. (خاکی،1384، ص 30)

چارچوب نظری مبنایی می باشد که فرد پژوهشگر براساس آن درمورد­ی روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده­اند نظریه­پردازی می­کند. این نظریه می­تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به گونه منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشأت می­گیرد. ترکیب باورهای منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات مرتبط چاپ گردیده با مسأله پژوهش در ایجاد مبنایی برای مطالعه موضوع پژوهش تأثیر محوری دارد.

براساس بعضی تعریف‌ها، چارچوب نظری عبارت می باشد از، «شیوه خاصی از نگریستن به زندگی بشر که طی آن، فرض‌های خاصی دربارۀ ماهیت واقعیت اجتماعی (روابط اجتماعی) عرضه می گردد». بعضی گفته‌اند : «طرح نظری مسئله پژوهش، توجه یا چشم‌انداز نظری می باشد که تصمیم گرفته می گردد برای مطالعه مسئله‌ای که در پرسش آغازی سؤال اصلی پژوهش طرح شده می باشد، پذیرفته گردد». اندیشمند دیگری چارچوب نظری پژوهش را این گونه معرفی کرده می باشد :

«عینکی برای نگریستن و تفسیر کردن حوادث در جهان اجتماعی».

در این مطالعه به دنبال جواب دادن به این سئوال هستیم که «بهترین روش جهت جذب کمکهای مردمی» کدام می باشد.

1-1-1-   متغیرهای پژوهش

متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می­گردد که بین افراد جامعه مشترک بوده و می­تواند مقادیر کمی و ارزشها متفاوتی داشته باشد. متغیرها ، عامل یا عواملی هستند که مورد اندازه­گیری یا سنجش قرار می­گیرند. بعبارت دیگر متغیر مشخصه یک فرد، چیز، پدیده مورد نظراست که : قابل اندازه­گیری بوده و می­تواند مقادیر مختلفی بپذیرد. متغیرهای پژوهش براساس نقشی که در پژوهش به عهده دارند به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می شوند، که در ذیل به تشریح هر یک از آنها پرداخته شده می باشد.

1-1-2-   متغیر مستقل (X)

متغیر مستقل[5]، متغیری می باشد که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر می­گذارد. (سکاران، 1381،70). متغیر مستقل، متغیر پیش فرض می باشد، به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن می باشد و متغیر وابسته براساس تغییرات آن اندازه­گیری و تعیین می گردد. به این متغیر، متغیر محرک یا درون داد گفته می­گردد و متغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه­گیری، دستکاری یا انتخاب می­گردد تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر اندازه­گیری گردد. به عنوان مثالی ساده در این زمینه می­توان تحقیقی با موضوع مطالعه اندازه ارتباط نوشیدن چای با ابتلا به سرطان معده را در نظر گرفت. در این پژوهش متغیر مستقل نوشیدن چای و متغیر وابسته سرطان معده می­باشد.

در پژوهش آزمایشی، متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می گردد تا تاثیرات آن بر تغییرات متغیر وابسته مشخص گردد. در یک پژوهش غیر آزمایشی متغیر مستقل توسط محقق دستکاری نمی­گردد، اما متغیری می باشد که از پیش هست و فرض شده می باشد که بر متغیر وابسته تاثیر دارد.

عوامل موثر بر روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمکهای مردمی برای پرداخت اعانه، شامل «زیرساخت­های فناوری اطلاعات»، «استقبال مردم» و «هزینه­های پیاده­سازی روشهای جدید پرداخت»، بعنوان متغیر مستقل معرفی می­گردند.

[1] Independent variable

[2] Dependent variable

[3] Intervening Variable

[4] Moderating Variable

[5] Independent Variable

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-   اهداف پژوهش

این پژوهش بصورت مشخص در کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد مطالعه و انجام قرار خواهد گرفت و هدف کاربردی آن یافتن زیرساختهایی بهینه روشهای جذب کمکها و افزایش گروه حامیان و کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری کمکهای مردمی می باشد.

  1. شناسائی اندازه توفیق روشهای الکترونیکی در جمع­آوری کمک­های مردمی.
  2. شناسائی اندازه استقبال از روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  3. شناسائی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی
  4. مقایسه زیرساخت روشهای الکترونیکی جمع­آوری کمک­های مردمی و یافتن موارد مناسب از بین آنها.

هدف آرمانی این پژوهش کمک به مدیریت و توسعه مشارکتهای مردمی در موسسات عام المنفعه مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد که از طریق یافتن زیرساخت های مناسب­تر روشهای جدید الکترونیکی انجام می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP.  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید