دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آشکار سازی غیر متمرکز

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1- آشکارساز مبتنی بر زیرفضاها

این روش برای سناریو های هم زمان مطرح گردیده می باشد و پایه آن بر جداسازی یا تجزیه زیر فضاهای سیگنال و نویز در فضای سیگنال دریافتی استوار می باشد [21].

در آغاز با در نظر گرفتن مدل هم زمان مطرح شده در فصل پیش، خروجی فیلتر منطبق بر شکل موج مورد بهره گیری در چیپ ها[1] را که با نرخ ارسال چیپ ها نمونه برداری شده می باشد را توسط برداری به طول N نشان می دهیم که N همان بهره گستردگی می باشد.

که در آن n بردار نویز گاوسی سفید با میانگین صفر و ماتریس کواریانس  می باشد. حال توجّه خود را به این مدل گسسته معطوف می نماییم.

برای راحتی و بدون از دست دادن کلیّت مسئله، فرض می کنیم که شکل موج های امضای K کاربر موجود  مستقل خطّی هستند. هم چنین تعریف های زیر را انجام می دهیم

پس ماتریس خود همبستگی سیگنال دریافتی را می توان به صورت زیر نوشت

با انجام تجزیه مقادیر ویژه برای ماتریس C به دست آمده، خواهیم داشت [9]:

که در آن

هم چنین

K مقدار ویژه بزرگ C را به صورت نزولی شامل می گردد. و  نیز بردارهای ویژه یکّه عمود[2] را در بر دارد؛  و نیز شامل بردار ویژه عمود یکّه متناظر با مقدار ویژه می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید